سلام فرمودین شیب100% برابر با زاویه ۴۵درجه است ی مقدار توصیح بیشتر بیان میکنیک؟

  1
  617
  علی اصغرمقصودی asked 6 سال ago
  سیامک ترکاشون replied 6 سال ago

  با سلام دوست عزیز بنظر بنده وقتی می گوییم شیب 100% -بزبان فنی باید گفت یعینی تانژانت زاویه شیب یک است -یعینی زاویه 45 درجه است.tangA=tang45=1.
  مثلث ABC که AB فاصله افقی (یا بزبان علمی ونقشه برداری)-تبدیل بافق شده -و ACوتر ویا شیب ویا رامپ فرض یک تپه است را درنظر بگیرید.دوربین درAمستقر و زاویه BAC =CAB=A=tangantA=BC/AB=45 degree or grad درجه یا گراد=1. این شیب بسیارتند وزیادی است.یعنی درهرمتر 1 سانت شیب!!. ودر کارهای عمرانی نامعقول!.
  اگر فکر می کنید نیاز به توضیح بیشتراست بفرمایید.عزت زیاد.