خانه برچسب ها طراحی و اجرای رصد خانه گما ( Gemma) توسط گروه معماران وینتون( Anmahian Winton)

برچسب: طراحی و اجرای رصد خانه گما ( Gemma) توسط گروه معماران وینتون( Anmahian Winton)

طراحی رصد خانه گما (Gemma) توسط گروه معماران وینتون (Anmahian Winton)

طراحی رصد خانه گما ( Gemma) (گروه معماران وینتون Anmahian Winton)گروه معماری: Anmahian Winton Architectsمکان: New Hampshire, United Statesاعضای گروه: Anmahian Winton Architects: : Alex Anmahian...